Home / دست نوشته روزانه / انصاف نیست …

انصاف نیست …

انصاف نیست …

دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی …

و آنقدر بزرگ باشد …

که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی …

منبع : http://doostbaaz.ir

دوست باز