Home / سرگرمی / دختر چینی

دختر چینی

ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ
ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ . ﺗﻨﺪ ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ
ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﯿﻨﯿﻪ ﺳﻼﻡ
ﮐﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ
ﭼﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮﻧﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺑﻬﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ
ﺩﺍﺩ :
sex sex sex free sex for tonight
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﺻﻼ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺫﻭﻗﻤﺮﮒ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﺍﯾﻨﻪ
66636429

منبع : http://marmulak.rozblog.com
جوک و سرگرمی